راهنما و پشتیبانی اپلیکیشن تن تیس

صفحه اصلی / راهنما

راهنمای استفاده از اپلیکیشن

سایزگیری از راه دور

سفارش و فروش آنلاین پوشاک

اطلاعات تخصصی در زمینه مد و پوشاک

شما میتوانید در منزل ، سر کار و... هر لحظه با اندازه گیری لباس تن خود سفارش لباستان را تکمیل نمایید

فروش آنلاین با سایزگیری و شخصی دوزی فقط از طریق اپلیکیشن و بدون هیچ مراجعه و واسطه

تلفن تماس و پشتیبانی :۴۲۲۴۶-۰۲۱

Tantis app

The first specialized application in the field of fashion and clothing,Remote sizing,Order and sell clothes online,Specialized information in the field of fashion and clothing,You can complete your order of clothes at home, at work, .... at any time by measuring your body clothes. Online sales with sizing and personal embroidery only through the application and without any referrals and intermediaries